Menu

Документа

На овој страници можете прегледти и преузети документа Школе у pdf формату.

Општа акта (правилници и пословници)
Статут школе
Правилник о раду
Етички кодекс
Правилник о организацији систематизацији послова
Правила понашања
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о испитима
Правилник о награђивању ученика
Кућни ред
Правилник о поступку јавних набавки
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Ученичког парламента
Пословник о раду Савета родитеља
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о заштити и безбедности ученика
Правилник о грбу, застави и химни
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

Планови, извештаји
Годишњи план рада школе за школску 2023/2024. годину
Развојни план 2023-2028.
Школски програм 2022-2026.
Извештај о спољашњем вредновању - март 2023.
Извештај о самовредновању - Област 1, пгоррамирање, планирање и извештавање 2022/2023.
Извештај о остваривању плана школе за 2021/2022. годину
ЕТОС - извештај о самовредновању
Акциони план
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину
Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину
Информатор о раду школе
Образовна постигнућа ученика у 2020/2021. години

Финансијска документа
Финансијски план за 2023. годину
Извештај прихода и расхода за 2022. годину
План јавних набавки за 2023. годину
Финансијски план за 2022. годину
Извештај прихода и расхода (Завршни рачун) за 2021. годину
Завршни рачун за 2020. годину
Финансијски план за 2021. годину

Пројекти
Пројекат Спортско одељење
Пројекат прославе 90 година постојања ОШ "Старина Новак"
Пројекат "Старина Новак - Баба Новак"
Пројекат "Век прве победе Великог рата"
Пројекат "Трагом блага кнеза Милоша"

Закони и подзаконска акта
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о основном образовању и васпитању
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Правилник о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Остала документа
Организациона структура школе

Остала документа
Организациона структура школе

Примери функционалног учења у ваннаставним активностима ОШ "Старина Новак"
Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад
Елаборат о развојном одељењу
Прво саветовање просветних радника (Ивањица - 29-30.05.2015) - Зборник уводних реферата са стручним расправама
Стручно упутство о начину израде школске документације
Елаборат о извођењу двојезичне наставе