Menu

Кадровски услови рада

Годишњи План рада Школе реализоваће следећи запослени:

Директор 1
Психолог 1
Педагог 1
Библиотекар 1
Наставници предметне наставе 34
Наставници разредне наставе 24
Секретар 1
Шеф рачуноводства 1
Референт за финансијско-рачуноводствене послове 1
Домар/мајстор одржавања 1
Сервирка 0,4
Чистачица 10
Укупно 77
радних места