Menu

Наставни материјал за период од 7-11. септембра 2020. године

Географија - 5. разред
 • Човек и географија
Географија - 6. разред
 • Прва тема
Географија - 7. разред
 • Јужна Европа
Географија - 8. разред
 • Положај и границе Србије
Историја - 5. разред
 • Прати ТВ
 • Поздрав свим петацима
Историја - 6. разред
 • Прати ТВ
 • Задатак
Историја - 7. разред
 • Прати ТВ
 • Поздрав свим седмацима
 • Industrial Revolution
 • Индустријска револуција
Историја - 8. разред
 • Прати ТВ
 • Поздрав свим осмацима
 • Democracy and Imperialism at the Beginning of the 20th Century
 • Европа крајем 19. и почетком 20. века
Свакодневни живот у прошлости - 5. разред
Свакодневни живот у прошлости - 8. разред
Биологија - 5. разред
 • Особине живих бића (pptx)
 • Сва жива бића су грађена од ћелија
Биологија - 6. разред
 • Грађа организама
 • Грађа ћелије
Биологија - 7. разред
 • Једро, ДНК и гени
 • Једро - утврђивање
Биологија - 8. разред
 • Услови живота на земљи
 • Биодиверзитет
Физика - 6. разред
 • Физика - природна наука
Физика - 7. разред
 • Убрзање
Физика - 8. разред
 • Осцилаторно кретање
Хемија - 7. разред
Хемија - 8. разред
Техника и технологија - 5. разред
 • Појам, улога и значај технике и технологије; занимања у техници и технологији
Техника и технологија - 6. разред
 • Култура становања у руралним и урбаним срединама - Уређење стамбеног простора
Техника и технологија - 7. разред
 • Потрошња енергије у домаћинству и могућности устеде, Ергономија производа
Техника и технологија - 8. разред
 • Примена електричних апарата у домаћинству и штедња енергије
Музичко - 5. разред
 • Човек и преисторија
Музичко - 6. разред
 • Увод
 • Средњи век
Музичко - 7. разред
 • Барок
Музичко - 8. разред
 • Увод
 • Обнављање
Ликовно - 5. разред
 • Ритам
Ликовно - 6. разред
Ликовно - 7. разред
 • Арабеска
Ликовно - 8. разред
Физичко - 5. разред
 • Хигијена
Физичко - 6. разред
 • Хигијена
Физичко - 7. разред
 • Хигијена
Физичко - 8. разред
 • Хигијена
Енглески - 1. разред
 • In The School (pptx)
Енглески - 2. разред
 • Welcome! (pptx)
Енглески - 3. разред
 • Welcome (pptx)
Енглески - 4. разред
 • Introduction (pptx)
Енглески - 5. разред
 • Starter Unit - Prepositions and every day objects
 • 1-06
 • 1-07
 • 1-08
 • Додатни задатак
 • Starter Unit - Pages 8 and 9 (pptx)
Енглески - 6. разред
 • Starter Unit 1 (pptx)
Енглески - 7. разред
 • Starter Unit - Vocabulary And Listening Past Simple
 • 1-03
 • 1-04
 • Present Simple vs Present Continuous Revision (pptx)
Енглески - 8. разред
 • Introduction B - What do you like?
Немачки - 5. разред
 • Презент помоћних глагола
Немачки - 6. разред
 • Wiederholung
Немачки - 7. разред
 • Perfekt der regelmäßigen und unregelmäßigen Verben (pptx) (7/1,2)
 • Perfekt-Liste der Verbe (7/1,2)
 • Lektion 1 (7-3)
Немачки - 8. разред
 • Steigerung der Adjektive_ Nebensätze
Српски - 5. разред
 • Подела народне књижевности
 • Књижевни родови и врсте (ауторска књижевност)
 • Појам променљивости и непроменљивости речи
Српски - 6. разред
 • Иницијални тест
Српски - 7. разред
 • Вежбања
 • Иницијални тест
Српски - 8. разред
 • Иницијални тест
Математика -
5. разред
 • Задаци за вежбу
Математика -
6. разред
 • Негативни бројеви; бројевна права; скуп целих бројева
 • Супротни бројеви и апсолутна вредност броја
Математика -
7. разред
 • Иницијални тест
 • Шести час (7/2 и 7/3)
 • Квадрат рационалног броја (7/1)
 • Седми час (7/2, 7/3)
Математика -
8. разред
 • Иницијални тест
 • Шести час (8-1, 8-2)
 • Седми час (8/1, 8/2)
Информатика -
5. разред
 • Безбедност деце на интернету
 • Постоји ли приватност на интернету?
 • Информатика и рачунарство
 • Кућиште
Информатика -
6. разред
 • Теорија I
Информатика -
7. разред
 • Теорија I
Информатика -
8. разред
 • Увод у MS Excel
Грађанско в. -
5. разред
 • Права детета
Грађанско в. -
6. разред
 • Људска права (ppt)
Грађанско в. -
7. разред
Грађанско в. -
8. разред
 • УН Повеља о правима детета
Веронаука -
1. разред
Веронаука -
2. разред
Веронаука -
3. разред
Веронаука -
4. разред
Веронаука -
5. разред
 • Упознавање садржаја и начина рада
Веронаука -
6. разред
 • Уводни час. Околности пред Христов долазак
Веронаука -
7. разред
 • Уводни час. Процес сазнавања
Веронаука -
8. разред
 • Упознавање садржаја и начина рада