Психолошко-педагошка служба

Циљеви и задаци рада психолога и педагога

Применом теоријских, практичних и истраживачких сазнања психологије и педагогије као науке психолог и педагог доприносе остваривању и унапређивању образовно васпитног рада у школи, у складу са циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања, као и посебним законима.

Психолог и педагог учествују у стварању оптималних услова за целовити развој ученика (интелектуални, емоционални, социјални, морални, професионални развој и развој система вредности деце). Прате и подстичу развој ученика путем различитих активности при чему се предност даје групним превентивним и едукативним активностима. Да би се ефикасно реализовао непосредни рад са ученицима, онда када се за то појављује потреба, стручни сарадници континуирано сарађују са другим учесницима школског живота: сам ученик, други ученици, наставници, родитељи, директор.

Пружају подршку наставницима у унапређивању и осавремењивању васпитно-образовног рада као и у креирању програма рада са ученицима. Предлажу и организују различите видове активности, које доприносе дечјем развоју и напредовању.

Пружају подршку родитељима, односно старатељима, подржавају њихове васпитне компетенције и развијају сарадњу породице са школом по питањима значајним за васпитање и образовање деце и ученика.

Поред тога, психолог и педагог прате и вреднују образовно-васпитни рад, учествују у изради годишњег програма рада школе, реализују истраживања образовно васпитне праксе, анализирају успех и дисциплину ученика, организују тематска предавања и радионице за ученике, родитеље и наставнике и учествују у раду свих тимова школе. Психолог и педагог сарађују са локалном самоуправом, стручним и струковним организацијама и институцијама значајним за образовни и васпитни рад. Област рада је и самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке и педагошке науке и праксе.

Психолог и педагог су значајна спона између наставника, ученика, родитеља и управе школе, а посао који обављају је сложен и подразумева праћење свих активности школе и укључивање у њих. То су прве особе са којима се ученици сретну и упознају када се уписују у први разред и ту су да им заједно са родитељима и наставницима пруже подршку током школовања.

Рад психолога и педагога је повезан и комплементаран, али то не значи да неке послове психолога може и треба да обавља педагог и обрнуто.

Психолог и педагог школе су на располагању ученицима и родитељима за консултације о свим садржајима везаним за школски контекст у обе смене. Информације о детету, односно ученику, родитељи детета могу добити искључиво у канцеларији психолошко педагошке службе, а телефонским путем родитељи могу заказати саветодавни разговор код психолога или педагога.