Menu

Наставна средства

Средства за уређење кабинета, набавку нових наставних средстава и опреме обезбедила је школа из сопствених средстава и донацијом родитеља и фирми.

Школа је задовољавајуће опремљена наставним средствима и у поређењу са претходним годинама та опремљеност је унапређена. Постигнуто је да сваки кабинет и учионица имају рачунар и конекцију на Интернет. Школа је опремљена са 16 интерактивних табли најновије генерације уз сву пратећу дигиталну опрему. У плану је да се све учионице дигитализују монтажом интерактивних табли.

Телевизора 7 Лаптоп 10
Графоскопа 3 Видео бим 1
Микроскопа 8 Факс апарат 1
Дијапројектора за елемент филм 2 Дигитални фото апарат 1
Фотокопир апарата 2 Компјутера 44
DVD 1 Миксета 1
Штампача 9 Звучници 2
Слајдера 3 Микрофони 5
Скенера 2 Сталци за микрофоне 4
Интер-активне табле 16 Пројектори 26
Напомена: подаци су унети на основу стања из последњег пописа рађеног у децембру 2020.