Професионална оријентација на преласку у средњу школу

Сарадња Министарства просвете и науке и Министарства омладине и спорта са ГИЗ БОСС, обезбеђује реализацију пројекта Професионална оријентација на преласку у средњу школу за све основне школе у Србији, у периоду од 2011. до 2015. године.

Циљ пројекта је да се успостави функционални и одржив школски и ваншколски програм професионалне оријентације за ученике/це и младе на прелазу у средњу школу или у свет рада кроз процесни, динамични, Петофазни модел професионалне оријентације како би се млада особа оснажила да самостално донесе ваљану одлуку о будућој школи или занимању. По овој концепцији, основни циљ програма је подстицање развоја личности ученика/ца до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада. Активности које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама омогућавају да примерено узрасту, изграде сазнања, развију умења, способности и вредности које ће бити основа за самостално, компетентно, одговорно и ваљано одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.

Концепт програма ПО остварује се кроз пет модула:

  1. самоспознаја - препознавање сопственх потенцијала, спремност за постигнућа и склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења;
  2. информисање о занимањима и каријери - припрема расположивих информација о занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да би се омогућила информисана одлука о избору занимања;
  3. упознавање са путевима образовања - мрежом школа - познавање путева образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања;
  4. реални сусрети са светом рада - преко анкетирања представника занимања, стручне праксе у предузећима („обука за упознавање“) и распитивања у предузећима спровођење теста реалности за жељено занимање; реални сусрети са светом рада и опробавање у појединим занимањима;
  5. доношење одлуке о избору школе и занимања - самостално, промишљено и одговорно доношење одлуке о избору школе или занимања.

Реализација пројекта почела је обуком школског тима који чине стручни сарадници и наставници за примену програма ПО у трајању од шест дана: Ивана Николић (координатор тима), Слађана Луковић, Наташа Мугоша, Марија Марковић и Светлана Јоцић. Програм се уз сагласност родитеља реализује у свим одељењима VII и VIII разреда. Имплементиран је кроскурикуларно што подразумева интеграцију кроз наставне предмете (часови одељењског старешине, грађанског васпитања, српског језика, рачунарства и информатике, ликовне културе). Поред чланова тима програм реализују и одељењске старешине и предметни наставници. За школу постоји могућност да добије статус менторске школе, што предвиђа даље акредитоване обуке у области професионалне оријентације и подршку имплементацији ПО у другим основним школама. О пројекту су информисана сва релевантна тела у школи (Наставничко веће, Савет родитеља, Школски одбор, Ученички парламент) и програм је укључен у све релевантне школске документе.

Овај програм подразумева укључивање и међусобно повезивање свих актера који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес доношења одлука при њиховом избору занимања и остваривању професионалног развоја: родитељи, наставници, стручни сарадници, стручњаци при Националној служби за запошљaвање и други.

Корисни линкови: www.profesionalnaorijentacija.org