Распореди за 2019/2020.
Подршка и друге активности
Професионална оријентација

27.04.2017.
Овогодишњи Дан девојчица ученице 8. разреда провеле су у Поликлиници „Антамедика“. Власница др Емилија Антанасијевић нас је љубазно угостила и одговорила на сва наша питања! погледјате детаљније>>
Самовредновање
Двојезична настава
Организација рада у школској 2018/2019. години

У овој школској години рад ће бити организован на следећи начин:

  • Редовна настава изводиће се у две смене. Сви ученици млађих разреда (I- IV) имаће наставу увек пре подне, а седмично ће се смењивати старији разреди - V и VII разред са VI и VIII разредом. Почетак рада прве смене је у 8 часова, а друге у 14.00. Групе продуженог боравка радиће од 11.30 до 18 часова
  • Допунска, додатна настава, слободне активности, ученичке организације реализоваће се у међусмени или супротној смени.
  • Часови грађанског васпитања и верске наставе унети су у редован распоред часова, а часови изборних наставних предмета за ученике VII и VIII разреда – информатике, свакодневног живота у прошлости, цртања, сликања и вајања и домаћинства одржаваће се у супротној смени, као и часови слободних наставних активности за ученике V и VI разреда
  • Часови физичког васпитања - изабрани спорт у одељењима у којима су се ученици определилиза одбојку, рукомет или кошарку унети су у редован распоред часова, а часови изабраног спорта – пливање одржаваће се на базену СРЦ „Ташмајдан“.
  • 1 час обавезних физичких активности ученика V и VI разреда унет је у редован распоред часова, а 0,5 часова на недељном нивоу реализоваће се једном месечно двочасом пливања на базену "Ташмајдан".

Ученицима VII и VIII разреда пoнуђeнa је листa следећих спортских грана: одбојка, кошарка, рукомет и пливање.
Након изјашњавања родитеља ученика, ученици ће изучавати изабране спортске гране:

ФВ - Изабрани спорт Одељења у којима ће се реализовати
Одбојка 7/1
Кошарка 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/4
Пливање 8/2, 8/3
Рукомет
У оквиру физичког и здравственог васпитања (обавезне физичке активности) ученици 5. и 6. разреда одлазиће на пливање једном месечно (двочас) на базен "Ташмајдан".

Вoдeћи рaчунa o пoтрeбaмa учeникa и рoдитeљa, кao и o кaдрoвским и мaтeриjaлним мoгућнoстимa шкoлe, рoдитeљимa ученика VII и VIII разреда пoнуђeнa је листa избoрних прeдмeтa: информатика и рачунарство, свакодневни живот у прошлости, домаћинство и цртање, сликање и вајање.
Након изјашњавања родитеља, формиране су групе за изборне предмете:

VII разреда информатика и рачунарство – 1 група;
домаћинство - 1 група;
свакодневни живот у прошлости – 1 група;
цртање, сликање и вајање - 1 група.
VIII разреда информатика и рачунарство – 1 група;
цртање, сликање и вајање - 1 група;
свакодневни живот у прошлости - 3 групе;
Ученицима V и VI разреда пoнуђeнa је листa слободних наставних активности: хор и оркестар; цртање, сликање и вајање; чувари природе
Након изјашњавања родитеља, ученици два одељења 5. разреда похађаће наставу хора и оркестра, а једно одељење - чуваре приорде, у оквиру обавезних наставних активности.

Сви ученици 6. разреда, у оквиру обавезних наставних активности похађаће часове чувара природе.

Рoдитeљимa ученика од I до IV разреда пoнуђeнa је листa избoрних прeдмeтa: чувари природе, народна традиција и лепо писање.
Након изјашњавања родитеља сви ученици млађих разреда као изборни предмет похађаће наставу изборног предмета чувари природе.

Ритам радног дана школе и распоред звоњења

Прва смена радиће од 8,00-13,15 часова, а друга смена од 14,00-19,15 часова. Одмори и паузе организоваће се како је законом прописано, с тим што ће се узимање ужине обављати после другог часа. Велики одмор ће трајати 25 минута.

Према интересовањима ученика школа ће бити отворена суботом од 8,00-20,00 сати, а спортски терени доступни ученицима увек када се на њима не реализује редовна настава (у договору са одговорним лицима школе).

Време трајања наставних сати (часова) и одмора у току дана је следеће:

Час/пауза Преподневна смена Поподневна смена
Први наставни час 08:00 - 08:45 14:00 - 14:45
Петоминутна пауза 08:45 - 08:50 14:45 - 14:50
Други наставни час 08:50 - 09:35 14:50 - 15:35
Рекреативна пауза и ужина 09:35 - 10:00 15:35 - 16:00
Трећи наставни час 10:00 - 10:45 16:00 - 16:45
Петоминутна пауза 10:45 - 10:50 16:45 - 16:50
Четврти наставни час 10:50 - 11:35 16:50 - 17:35
Петоминутна пауза 11:35 - 11:40 17:35 - 17:40
Пети наставни час 11:40 - 12:25 17:40 - 18:25
Петоминутна пауза 12:25 - 12:30 18:25 - 18:30
Шести наставни час 12:30 - 13:15 18:30 - 19:15
Час/одмор Преподневна смена Послеподневна смена
1. час 8.00-8.30 12.00-12.30
2. час 8.35-9.05 12.35-13.05
Велики одмор 9.05-9.15 13.05-13.15
3. час 9.20-9.50 13.20-13.50
4. час 9.55-10.25 13.55-14.25
5. час 10.30-11.00 14.30-15.00
6. час 11.05-11.35 15.05-15.35

Разговор са директором школе Владом Вучинићем о актуелној ситуацији у образовању


Прилог "Палилула ТВ" о двојезичној настави